គម្រោង

{{Under planning}}

ខាងក្រោមនេះ គឺជាបញ្ជីរាយនាម គម្រោងនានាដែលក្រុមការងារយើងកំពុងរៀបចំ ហើយក៏ត្រូវការអង្គការដៃគូក្នុងស្រុក ក៏ដូចជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមសហការអនុវត្តគម្រោងទាំងនេះ។

 • ជំរឿនទិន្នន័យបើកចំហនៅកម្ពុជា (Open Data Census) ៖ The open data census is an initiative of theOpen Knowledge Foundation that assesses the state of open data around the world. This site hosts the census and presents the results along with other key facts about the state of open data and especially open government data.
 • លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា (Elections Results in Cambodia)
 • បញ្ជីរាយនាមនៃឥសរជន​/នីតិបុគ្គលនៅកម្ពុជា (Open Directories of Prominent/ Public Figures in Cambodia)
  • ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល (Gov’t Cabinet)
  • សមាជិករដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា (MPs & Senate Members)
  • អភិបាលរាជធានី ខេត្ត-ក្រុង (Manucipal & Provincial Governors)
  • …etc.

បើអ្នកមានគំនិតល្អៗណាមួយ ហើយចង់ចែករំលែកមកក្រុមការងារយើង សូមទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំនៅទីនេះ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *