បញ្ញីរាយនាមតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៥ នៃរដ្ឋសភា

List of MPs, 5th Mandate - Page 1 of 5

នេះគឺជាបញ្ជីរាយនាម តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៥ ដែលបានចេញផ្សាយដោយរដ្ឋសភាជាតិ កាលពីថ្ងៃទី២៣ កញ្ញា ២០១៣ ដែលក្នុងនោះ មានខ្លឹមសារ សម្រេចផ្ដល់សុពលភាពជូនតំណាងរាស្ត្រចំនួន ១២៣រូប ដែលក្នុងនោះ៖

 

ឯកសារនេះមានចំនួន ៥ ទំព័រ មានប្រភេទជាឯកសារស្គែនជារូបភាព (scanned copy in JPEG format) ដែលមិនអាចធ្វើការស្វែងរកខ្លឹមសារ ឬមាតិកាណាមួយបានទេ (not searchable within the doc) មិនអាច copy & paste ព្រោះជាឯកសាររូបភាពងាប់ (not machine-readable) ។

 

ដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួល យើងបានចងក្រងទៅជាឯកសារ PDF តែមួយនៃទ៏ព័ររូបភាពទាំង៥ (ដូចមាន embedded ខាងក្រោម)

ហើយវាយបញ្ចូលឡើងវិញទៅជា soft copy លើ spreadsheet នៅលើ Google Drive (កំពុងវាយបញ្ចូល មិនទាន់ចប់រួចរាល់នៅឡើយទេ, បើចង់ជួយ retype សូមដាក់ស្នើសិទ្ធ យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូននូវ Edit right) ។

អានបន្ថែមនៅប្រភពដើម៖

National Assembly of Cambodia - FB Fan Page Album: List of MPs elected for 5th Mandate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *