ស្វាគមន៍មកកាន់ មូលនិធិចំណេះដឹងបើកចំហ កម្ពុជា!

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ គេហទំព័រក្រុមការងារកម្ពុជា នៃមូលនិធិចំណេះដឹងបើកចំហំ!

ក្រុមការងារកម្ពុជា គឺជាផ្នែកមួយនៃចលនាសកលទូទាំងពិភពលោក ដែលមានសរុបជាង ៤០ ប្រទេស នៃអង្គការមូលនិធិចំណេះដឹងបើកចំហ (Open Knowledge Foundation, អក្សរកាត់ OKF ឬ OKFn) ។
គេហទំព័ររបស់ក្រុមការងារយើងកំពុងស្ថិតក្នុងការរៀបចំនៅឡើយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីក្រុមងារយើង និងចលនាចំណេះដឹងបើកចំហ ដោយចុចលើមេន៉ុយខាងលើ។ សូមអរគុណ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *